Πολιτική Ποιότητας

Όραμα της Μονάδας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με σεβασμό στους πελάτες.

Οι στόχοι της Μονάδας είναι:

 • η εφαρμογή προηγμένων τεχνικών που να αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα
 • η ανθρωποκεντρική προσέγγιση κάθε ζευγαριού- γυναίκας
 • ο σεβασμός και κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας και των πολιτισμικών διαφορών κάθε ζευγαριού – γυναίκας
 • η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς το ζευγάρι – γυναίκα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
 • η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα του ζευγαριού – γυναίκας
 • η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του ζευγαριού – γυναίκας
 • η συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Μονάδας δεσμεύεται για:

 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας.
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων της Μονάδας μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών  τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Για την μη ανάληψη διαχείρισης μετά από έλεγχο μολυσματικών δειγμάτων ασθενών
 • Για την προστασία των εργαζομένων της Μονάδας και την εξάλειψη βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών της Μονάδος μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events)
 • Για τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών της Μονάδος και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος  καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών της Κλινικής και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.
  • Κατάλληλη &  σωστή θεραπεία (Appropriate- correct care)
  • Διαθεσιμότητα
  • Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)
  • Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
  • Αποδοτικότητα (σχέση κόστους – αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)
  • Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)
  • Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)
  • Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (Patient centered care including physical, psychological and social integrity)
  • Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)
  • Ασφάλεια ασθενών (Patient safety )

Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility)

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ιωάννης Μιχαλόπουλος

Εικοινωνία Εικοινωνία