Τεχνολογία συνεχούς παρακολούθησης εμβρύων (Time lapse imaging – Embryoscope ΤΜ)

Ο συγκεκριμένος κλίβανος είναι εφοδιασμένος με μικροκάμερες που επιτρέπουν την συνεχή παρακολούθηση των εμβρύων και αποφεύγεται η αποσπασματική παρακολούθησή τους. Επιπλέον προσφέρει την αδιατάρακτη καλλιέργεια των εμβρύων χωρίς να είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των εμβρύων από τον κλίβανο ώστε να τα αξιολογήσουμε κάτω από το μικροσκόπιο. Συνεπώς είναι δυνατή η παρακολούθηση σημαντικών βιολογικών συμβάντων κατά την εξέλιξη των εμβρύων μέχρι την εμβρυομεταφορά, με το μικρότερο δυνατό stress για τα έμβρυα. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έχει ενσωματωθεί στο εργαστήριό μας τα τελευταία χρόνια.    

Εικοινωνία Εικοινωνία