Συσκευές διαχωρισμού σπέρματος Zymot 

Οι συσκευές αυτές διαφέρουν από τις κλασικές τεχνικές διαχωρισμού σπερματοζωαρίων οι οποίες απαιτούν ειδικά κολλοειδή υλικά με διαβάθμιση πυκνότητας και φυγοκέντρηση. Οι συσκευές αυτές είναι εγκεκριμένες από τον Αμερικάνικο FDA και με CE mark. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να βοηθήσει στη διαλογή των σπερματοζωαριων με την καλύτερη μορφολογία και κινητικότητα καθώς και με μικρότερο ποσοστό κατακερμαστισμένου DNA. Αυτό βοηθάει στην επιτευξη καλύτερων ποσοστών γονιμοποίησης και δημιουργίας ευπλοειδικων εμβρυων. 

Εικοινωνία Εικοινωνία