Κατακερματισμός DNA σπερματοζωαρίων

Μια από τις πιο μοντέρνες τεχνικές είναι η ανάλυση του αριθμού των χρωμοσωμάτων και της ποιότητας του DNA των σπερματοζωαρίων. Οι δυο αυτές τεχνικές μπορούν να μας δώσουν επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες, που δεν δίνονται από ένα απλό σπερμοδιάγραμμα, για την ποιότητα των σπερματοζωαρίων εφόσον ανιχνεύουν τυχόν προβλήματα τόσο σε χρωμοσωμικό (ανίχνευση αριθμού χρωμοσωμάτων) όσο και σε επίπεδο DNA (κατακερματισμός-απόπτωση).

Αυξημένο ποσοστό σπερματοζωαρίων με παθολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων καθώς και αυξημένο ποσοστό αποπτωτικών-παθολογικών σπερματοζωαρίων αποτελεί σημαντική ένδειξη υπογονιμότητας και πιθανή αιτία για πολλαπλές αποτυχίες προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης (μικρότερο ποσοστό κλινικών κυήσεων και αυξημένα ποσοστά αποβολών).

Επίσης υπάρχει περίπτωση σε δείγματα σπέρματος με φυσιολογικές παραμέτρους σπερμοδιαγράμματος (αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία) να παρατηρείται αυξημένο ποσοστό κατακερματισμού DNA αλλά αυτό δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.

Παρόλη τη χρησιμότητα της μεθόδου δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις παρά μόνο σε:

  • περιπτώσεις ολιγο-τερατοζωοσπερμίας
  • περιπτώσεις μη γονιμοποίησης ωαρίων
  • περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας
  • περιπτώσεις πολλαπλών αποβολών & βιοχημικών κυήσεων

Εικοινωνία Εικοινωνία