Ανάλυση χρωμοσωμικού προφίλ του εμβρύου

Είναι γνωστό ότι η ικανότητα εμφύτευσης του εμβρύου αλλά και η δυνατότητά του να αναπτυχθεί σε ένα υγιές μωρό εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το χρωμοσωμικό του προφίλ. Επομένως ο έλεγχος των χρωμοσωμάτων των εμβρύων πριν από την εμφύτευση μας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το πιο υγιές έμβρυο για να μεταφέρουμε στην ενδομητρική κοιλότητα.

Η βιοψία των εμβρύων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο και μπορεί να πραγματοποιηθεί την τρίτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση των ωαρίων (στάδιο 8 κυττάρων) ή ακόμα καλύτερα την πέμπτη ημέρα, στο στάδιο της βλαστοκύστης, οπότε είναι δυνατή η απομόνωση περισσοτέρων κυττάρων. Οι νέες μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούμε (array-CGH, Next Generation Sequencing, SNP technology) μας δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε με μεγάλη ακρίβεια χρωμοσωμικές ανωμαλίες που πιθανόν να υπάρχουν στα έμβρυα αλλά και την προέλευση αυτών (πατρική ή μητρική).

Πλεονεκτήματα μεθόδου

  • Είναι δυνατή η μεταφορά ενός μόνο υγιούς εμβρύου (sET) με πιθανότητα εμφύτευσης 50-55% σε γυναίκες μικρής αναπαραγωγικής ηλικίας.
  • Μειώνεται ο χρόνος αναμονής μέχρι να επιτευχθεί κύηση
  • Αποφεύγονται οι συνεχείς κύκλοι απόψυξης-εμβρυομεταφοράς μέχρι την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Μειoνεκτήματα μεθόδου

  • Ο μοριακός έλεγχος όλων των χρωμοσωμάτων με τις σύγχρονες μοριακές τεχνικές είναι ακόμα σχετικά δαπανηρός.
  • Το αθροιστικό ποσοστό κλινικών κυήσεων είναι το ίδιο σε σύγκριση με κύκλους που δεν πραγματοποιείται έλεγχος των εμβρύων αλλά πραγματοποιείται κατάψυξη των πλεοναζόντων εμβρύων.
  • Υπάρχει η πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί εμβρυομεταφορά λόγο μη ύπαρξης φυσιολογικού εμβρύου.

Εικοινωνία Εικοινωνία