Καλλιέργεια σπέρματος

Πολλές φορές είναι δυνατό να υπάρχει στο ανδρικό γεννητικό σύστημα κάποιο παθογόνο μικρόβιο του οποίου η παρουσία πιθανώς να προκαλεί μείωση στις βασικές παραμέτρους του σπέρματος ή την ακύρωση προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η ανίχνευση κάποιου πιθανού μικροβίου πραγματοποιείται με μία απλή καλλιέργεια σπέρματος.

Η συνήθης πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η χορήγηση για ορισμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένου για κάθε περίπτωση, σχήματος αντιβίωσης μέχρι την πλήρη εξάλειψη του μικροβίου.

Εικοινωνία Εικοινωνία